europa

„Innowacje w zakresie zielonych technologii”


Program „Innowacje w zakresie zielonych technologii” jest programem rozwojowym dla przedsiębiorstw mającym na celu zwiększenie konkurencyjności firm przyjaznych środowisku, w tym ekologizację istniejących branż przemysłu i innowacje w zakresie zielonych technologii.

Operatorem Programu jest Innovation Norway, norweska instytucja państwowa podlegająca Ministerstwu Handlu i Przemysłu oraz norweskim władzom samorządowym.

Program „Innowacje w zakresie zielonych technologii” jest obszarem programowym realizowanym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 (Fundusze Norweskie) i ma on na celu przyczynić się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską i Norwegią.

Jest to współpraca pomiędzy przynajmniej jednym podmiotem prawnym z Polski i przynajmniej jednym podmiotem prawnym z Norwegii, w ramach której realizowany jest wspólny projekt, gdzie wszystkie podmioty są od siebie niezależne i wykonują określone zadania prowadzące do realizacji projektu. Projekt powinien zostać zaplanowany i zrealizowany wspólnie, a partnerzy w projekcie powinni podzielić się wynikami.

Czas trwania projektów


Termin realizacji projektów upływa 30 kwietnia 2017 r. i jest to jednocześnie koniec okresu kwalifikowalności do wdrażania programu. Przewiduje się, że okres wdrażania projektów, którym zostanie przyznane dofinansowanie rozpocznie się najpóźniej w pierwszym kwartale 2015 r. , co oznacza, że planowany czas wdrażania projektów nie powinien wynieść więcej niż 28 miesięcy.

europa

Główne cele programu


Technologie przyjazne środowisku obejmują technologie, które są mniej szkodliwe dla środowiska niż technologie stosowane obecnie, w tym technologie i procesy służące do zarządzania zanieczyszczaniem środowiska (np. kontrola zanieczyszczenia powietrza/wody/gleby, zagospodarowanie odpadów) oraz bardziej wydajnego wykorzystania zasobów.

Zielone produkty i usługi to towary i usługi, które mają mniejszy wpływ na środowisko (powodujące mniejsze zanieczyszczenie i wymagające mniejszych nakładów) lub na zdrowie człowieka niż ich tradycyjne odpowiedniki i które są opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia.

Efektywne wykorzystanie materiałów i zagospodarowanie odpadów to ulepszony obieg materiałów w produkcji i w łańcuchu dostaw, wykorzystanie i ponowne wykorzystanie materiałów z recyklingu (włączając gospodarowanie i zarządzanie odpadami), rozwój nowych lub ulepszonych produktów w oparciu o materiały z recyklingu oraz innowacje, które zmieniają wzorce produkcyjne i konsumpcyjne.

„Bardziej zielone” procesy produkcyjne to ulepszenia dotyczące sposobu, w jaki prowadzona jest działalność gospodarcza w odniesieniu do modeli biznesowych, standaryzacji, certyfikacji, Zasobów Ludzkich (HR), przemyślanych zakupów, zarządzania łańcuchem dostaw oraz interwencji w zakresie zielonej energii, które wspierają bardziej proekologiczne działania i procesy w przedsiębiorstwie, a także inicjatywy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR), współpracą z sieciami/klastrami itd.

„Zielone” miejsca pracy (definicja Międzynarodowej Organizacji Pracy) to miejsca pracy, które pomagają zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, co docelowo prowadzi do zrównoważonych ekologicznie, ekonomicznie i społecznie przedsiębiorstw i gospodarek. Określając to pojęcie bardziej precyzyjnie, zielone miejsca pracy to godna praca, która:

  • zmniejsza zużycie energii i surowców
  • ogranicza emisje gazów cieplarnianych
  • minimalizuje odpady i zanieczyszczenia
  • chroni ekosystemy i przywraca je do stanu pierwotnego

Dalsze informacje można uzyskać na stronie UE dotyczącej MŚP:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-defintion/

pipe eksperten jawar